دی وی دی سال چهارم+کتاب کار مکمل رایگان

4.14 خارج از 5 امتیاز بر اساس مشتری 7
(16 دیدگاه)

۱۱۰۰۰۰ تومان

شامل 9 ساعت آموزش دین و زندگی سال چهارم با روش رمزگردانی ، تصویرسازی و انیمیشن .

به همراه کتاب مکمل سال چهارم دین و زندگی استاد یوسفیان پور به صورت رایگان

توضیحات محصول

آموزش کامل دین و زندگی چهارم دبیرستان در دینی ۱۰۰ توسط استاد علیرضا یوسفیان پور بدون جا گذاشتن حتی یک کلمه با روش قدرتمند رمزگردانی و تصویرسازی همراه با انیمیشن برای اولین بار در کشور

این مجموعه شامل ۹ ساعت آموزش دین و زندگی سال چهارم می باشد.

با خرید این پکیج ، شما به ۳۰ درصد دین و زندگی کنکور تسلط پیدا خواهید کرد.

 

 دین و زندگی چهارم دینی۱۰۰

دین و زندگی سال چهارم در میان سایر مقاطع دین و زندگی سال سوم و دین و زندگی سال دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است و با استفاده از مطالعه درست و روش های موثر برای مطالعه میتوان درصد بالایی از این درس را زد اما دانش آموزان بدلیل گنگی و شباهت سوالات دین و زندگی بخصوص ایه ها و تفاسیر انها و از سوی دیگر پیچیده بودن سوالات طرح شده توسط طراحان کنکور اکثرا نمیتوانند درصد ایده آل خود را در این درس بزنند اما نگران نباشید با استفاده از خرید دی وی دی های آموزشی دین و زندگی سال چهارم میتوانید موفق به زدن درصد بالایی از درس دین و زندگی در کنکور شوید .

در این دی وی دی ها که تدریس استاد یوسفیان پور هستند شما عزیزان با روش های جدید و نوینی برای مطالعه دین و زندگی آشنا میشوید که در نوع خود بی نظیر هستند پس با خرید فیلم های آموزشی دین و زندگی سال چهارم از تدریس فوق العاده استاد بهره مند میشوید و میتوانید در کمترین زمان ممکن با پرداخت هزینه کم بیشترین و مفید ترین مطالب را فرا بگیرید و بتوانید با استفاده از این مطالب به حل درست تست ها بپردازید . علاوه بر این با خرید مجموعه دین و زندگی کنکور از موسسه حرف اخر میتوانید از ارائه مشاوره توسط اساتید تراز اول کشور و رتبه های برترت کنکور سال های اخیر بهره مند شوید .

در این قسمت به درس دین و زندگی سال چهارم می رسیم درسی که واقعا در قبولی در دانشگاه و رشته مورد نظر نقش اساسی را ایفا می کند ، برای همین واقعا ضروریست که این درس را جدی بگیریم و از الآن شروع کنیم چون واقعا نقش تعیین کننده ای دارد . کتاب سال چهارم ده درس می باشد . و از این تعداد درس هفت تست طرح می شود . استاد کل دین و زندگی سال چهارم را در شش ساعت تدریس می نمایند . چه خوب است که شما کتاب به این مهمی را در شش ساعت بیاموزید و مقتدرانه هر تستی را پاسخ دهید . استاد پنج الگو برای سال چهارم بیان نموده اند. پنج الگویی که شاهکار می کنند . استاد در پایان هر جلسه تدریس یک سری جمع بندی ها انجام داده است که در نوع خود بی نظیر است .

توجه داشته باشید که رمزگردانی ها و تصویرسازی های این مجموعه کاملا علمی بوده و تمام دروس به این روش تدریس شده اند.توجه داشته باشید که شما دیگر حفظ نخواهید کرد و یک بار برای همیشه مطالب را یاد می گیرید.در این مجموعه چیزی به اسم روخوانی نداریم و تمام آیات و متون دین و زندگی به روش قدرتمند استاد یوسفیان پور تدریس می شود.
انیمیشن ها نیز برای اولین بار است که در درس دین و زندگی کنکور به کار برده می شود.

 

محتوای پکیج دین و زندگی چهارم دینی صد ( استاد یوسفیان پور )

هستی بخش :

الگوی هستی بخش که برگرفته از عنوان کتاب درسی می باشد , فقط با دو واژه کلیدی تمام آیات و مفاهیم درس را با یک اسلاید بی نظیر به شما آموزش خواهد داد. اندیشه و تحقیق این درس بسیار بسیار مهم و نکته دار است اما جای نگرانی نیست , چرا که تکنیک ساده ای را با دو تصویر کلیدی به شما یاد خواهیم داد که تست های فراوان آن در کوتاه ترین زمان ممکن به جواب صحیح منتهی شود.

 

دین و زندگی چهارم

 

توحید شناسی :

درس ۲ و ۳ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ آﻣﻮزش داده اﯾﻢ. ﻣﻨﻄﻖ رﻧﮓ ﻫﺎ در آﻣﻮزش اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

توحید شناسی - دین و زندگی چهارم

 

اخلاص و توبه :

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﻣﻮزش ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ، دروس ۴ و ۷ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼص و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻨﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی و رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻈﯽ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دو درس ، ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.

 

اخلاص و توبه - دین و زندگی چهارم

 

قضا و قدر , سنت ها :

در درس ۵ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻘﺪﯾﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺳﭙﺲ از اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و اﺧﺘﯿﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . در درس ۶ ، ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺴﺖ ﺧﯿﺰ ﮐﻨﮑﻮر در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

قضا و قدر - دین و زندگی چهارم

 

تمدن و تکنیک های تست زنی

در درس ۸ ، ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۸ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را آﻣﻮزش داده اﯾﻢ ﮐﻪ ۲ ﺟﻤﻠﻪ رﻣﺰی آﻣﻮزش آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. درس ۹ ، ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ ۱ : درس ۹ ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ درس ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد .

ﺗﻮﺟﻪ ۲ : در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ، ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و رواﺑﻂ

ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ را آﻣﻮزش داده اﯾﻢ .

ﺗﻮﺟﻪ ۳ : درس ۱۰ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دارد ، ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎ از روی ﺟﺰوه ﻓﻮق ﺣﺮﻓﻪ ای اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

 

تکنیک های تست زنی - دین و زندگی چهارم

4-1030x776

16 نظر برای دی وی دی سال چهارم+کتاب کار مکمل رایگان

 1. امین
  3 out of 5

  :

  اقا واقعا 21 فروردین ارسال میشه یا قضیه ی دوم دوباره تکرار میشه و یه ماه بعد ب دستمون میرسه

  • beny
   0 out of 5

   :

   با سلام و سپاس
   برای عدم تاخیر تاریخ دقیق تحویل به پست و … را گذاشتیم به ترتیب ثبت نامی از ۲۰ تا ۲۳ تحویل پست میشود..
   موفق باشید

 2. رضا
  0 out of 5

  :

  سلام. شرمنده من محصول رو خریدم ولی فقط شناسه پرداخت دارم حله؟ کد رهگیری اینا نمیدین؟ 🙂

  • beny
   0 out of 5

   :

   بله

 3. علیرضا
  0 out of 5

  :

  سلام ببخشید اگه الان دی وی دی سال چهارم رو سفارش بدیم حدودا چند روز بعد به دستمون میرسه؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   با سلام و سپاس
   بسته ها از ۲۱ ام به پست تحویل داده میشه و امروز شما سفارش دهید حدود ۲۳ ام تحویل پست میشه و بدیهی هست ارسال بسته به ترتیب اولویت شفارش می باشد.
   به امید موفقیت

 4. علیرضا
  0 out of 5

  :

  سلام ببخشید میشه یکم درباره همایش اینکه چطور تدریس میشه رو توضیح بدید؟
  توی همایش دی وی دی میدین یا جزوه!!!؟
  و اینکه کل دین و زندگی تدریس میشه در همایش؟
  اگه توضیح بدین ممنون میشم

 5. نیما
  0 out of 5

  :

  با سلام
  ببخشید 2 روز پیش دی وی دی چهارم و دوم رو از همین فروشگاهتون خریدم ولی متاسفانه برای پیگیری به هر کدوم از شماره هایی که گذاشتید زنگ میزنم جواب نمیدید لطفا بگید سفارشا اصلا بدستم می رسه یا نه؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   با سلام و سپاس
   بسته ها به ترتیب اولویت ارسالی تحویل پست و ترمینال میشوند
   موفق باشید

 6. پرستو
  0 out of 5

  :

  سلام من دی وی دی رو سفارش دادم فقط شماره سفارش داد مشکلی نیست؟
  من چطور میتونم با این شماره محصولمو پیگیری کنم؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   سلام همین شماره سفارش کافیه و ایمیلتون رو اگر که چک کنید توضیحات کامل بهش ارسال می شه

 7. غزل
  0 out of 5

  :

  سلام.توی شیراز جایی نیست که بتونیم دی وی دی ها رو مستقیم بخریم؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   نخیر فقط از طریق خرید آنلاین می تونین دی وی دی های دینی صد رو تهیه کنید

 8. Elham
  0 out of 5

  :

  سلام
  حداقل چند روز طول میکشه تا سفارش به دستمون برسه؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   تقریبا سه الی پنج روز کاری با پست پیشتاز

 9. فاطمه
  5 out of 5

  :

  سلام. خسته نباشید . دی وی دی چند روز پیش به دستم رسید . واقعا عاللللی بودن دستتون درد نکنه

  • beny
   0 out of 5

   :

   باعث افتخار و خوشحالی ماست
   موفق باشید

 10. ندا
  0 out of 5

  :

  سلام ببخشید این پکیج های اموزشی تغیری میکند ؟

  من برای کنکور 96 میخواهم
  قبل از اتمام تابستان خریداری میکنم

  ایا تغییر میکند؟

  • beny
   0 out of 5

   :

   سلام دی وی دی های جدید بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی تهیه شدند و تا زمانی که تغییری در کتاب ها بوجود نیاد همین بسته ها تولید خواهند شد

 11. ارشیا
  0 out of 5

  :

  سلام
  اگه الان این رو سفارش بدم حدودا کی به دستم میرسه؟
  ممنون

  • beny
   0 out of 5

   :

   سلام بسته به نوع حمل نقل داره ولی پست پیشتاز معمولا 3 الی 5 روز کاری طول می کشه

 12. علی
  1 out of 5

  :

  سلام.من امروز پکیج دینی 4 رو سفارش دادم و بهم یه کد رهگیری دادونمیدونم که شناسه سفارش چیه که بقیه گفتن.ایا درست انجام دادم و یه سوال دیگه اینکه گزینه پیشتاز رو انتخاب نکردم و ترمینالی رو زدم حالا چجوری باید تحویل بگیرم

  • beny
   0 out of 5

   :

   با سلام برای پیگیری سفارش به ادمین کانال تلگرام که در سایت هم لینک اشون درج شده پیام بدید

 13. امین
  5 out of 5

  :

  با سلام من این دی وی دی ها رو واسه کنکور 95 خریدم و ازش استفاده کردم ایا دی وی دی ها تغییر کردن ؟ یا از همون قبلیا استفاده کنم ؟ و اینکه تو دی وی دی های بارسال بعضی از سوالات کنکور 95 پیشبینی کردن واسه کنکور 96 چه برنامه ای دارن اگه دی وی پی ها تغییری نکرده ….خواهشا اگه میشه به تمام سوالات جواب بدین….سوال خیلی از بچه هاست…ممنون

 14. محمد عرفان
  5 out of 5

  :

  سلام… بخشید من دی وی دی های کنکور 95رو دارم گفتم باید برای کنکور 97 باید دی وی دی جدید بخرم یا همونا کفایت میکنه

 15. عباس
  5 out of 5

  :

  سلام . پایین نوشتین 7 دی وی دی با جزوه ؟ جزوه دارد یا ندارد؟

 16. farhad
  5 out of 5

  :

  سلام
  از دوستان کسی با این dvd ها نتیجه گرفته؟
  درصد درس دینیش اول چند بود بعد از
  این dvd ها چند شده؟
  تو کنکور چند زده؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *